Bloemenbezorging Handvest met betrekking tot de gegevensbescherming

Handvest met betrekking tot de gegevensbescherming

Handvest met betrekking tot de gegevensbescherming

Onze verbintenissen met betrekking tot de bescherming van uw gegevens

Identiteit van de verantwoordelijke van de verwerking

Universal Flower SASU met een kapitaal van 328 620,00 €, ingeschreven in het handelsregister (RCS) van Nanterre onder het nummer B 419 910 641 en waarvan de maatschappelijke zetel zich op dit adres bevindt : « Carré Champerret », 24-32 rue Jacques Ibert, 92300 Levallois-Perret

Een vertrouwelijk partnerschap tussen Universal Flower en zijn klanten

Universal Flower besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de persoonsgegevens van zijn klanten. Vandaar dat wij ons ertoe verbinden de wet n° 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, gewijzigd door het Europees reglement 2016/679 van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens, « AVG » genaamd, te respecteren.

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens volgens de wijze beschreven in onderhavig handvest met betrekking tot de gegevensbescherming.

Toepassingsgebied

Het onderhavige handvest met betrekking tot de gegevensbescherming beschrijft op welke manier Universal Flower uw persoonsgegevens verwerkt, wanneer u onze website gebruikt. Ons handvest dekt ook de andere verzamelkanalen van uw persoonsgegevens, met name aan de telefoon wanneer u onze Klantendienst contacteert. Elke onderaannemer nodig voor het uitvoeren van uw bestelling op onze website of dienst die uw persoonsgegevens verwerkt, kan, binnen zijn eigen algemene gebruiksvoorwaarden, bijkomende vertrouwelijkheidsregels bovenop dit handvest hanteren, overeenkomstig de AVG.

Verzameling en doeleinden van de gegevensverwerking

Universal Flower verzamelt persoonlijke gegevens van elke Gebruiker die op onze website surft, hem raadpleegt of erop bestelt, met name door het gebruik van cookies, overeenkomstig de Franse wetgeving en de geldende Europese regelgeving.

Op welke momenten verzamelen wij uw persoonsgegevens ?

Aanmaken van een account
Bezoek aan onze website, die cookies gebruikt
Wanneer u een bestelling plaatst
Contact met de Klantendienst via eender welk communicatiemiddel dat deze ter beschikking staat, zoals het contactformulier of de telefoon
Surfen op de website en raadplegen van de producten

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij ?

De hieronder gedetailleerde persoonsgegevens van de Klant worden enkel bewaard zo lang als strikt noodzakelijk is met het oog op de hierboven vermelde doeleinden.

De gegevens betreffende uw bestelling

De informatie waarvan de verzameling strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw bestelling is aangeduid met een sterretje en betreft :

1. uw namen, voornamen,
2. uw e-mailadres,
3. uw vast of mobiel telefoonnummer,
4. uw boodschap,
5. uw bankgegevens.
Ook noodzakelijk zijn :
6. de gegevens van de geadresseerde, zijn namen, voornamen,
7. postadres, telefoonnummer.

Wij verzamelen ook persoonlijke gegevens wanneer u onze producten koopt, meer bepaald informatie omtrent het bedrag en de aard van uw aankopen, informatie omtrent uw bestellingen, uw facturen en klantenparcours.

De geschreven boodschap die u desgewenst aan uw boeket toevoegt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Hoe gebruiken wij uw gegevens ?

Alle persoonsgegevens zijn vertrouwelijk. Het gebruik ervan is beperkt tot de medewerkers van Universal Flower, of van een onderaannemer die handelt in naam van Universal Flower, die deze informatie nodig hebben om hun taken tot een goed einde te brengen. Iedereen die toegang heeft tot uw gegevens is onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. De gegevens van de geadresseerde van uw boeket worden enkel gebruikt om de tijdige levering van uw bestelling te verzekeren. Universal Flower is gebonden door het beroepsgeheim en zal deze informatie nooit met derden delen, net zomin als het deze zal gebruiken voor commerciële doeleinden.

Overeenkomstig de regelgeving verzamelen wij geen gegevens die verband houden met ras of etniciteit, politieke opvattingen, godsdienstige of filosofische overtuigingen of vakbondslidmaatschap, biometrische persoonsgegevens ten behoeve van de eenduidige identificatie van een natuurlijke persoon, persoonsgegevens omtrent de gezondheid of persoonsgegevens omtrent het seksleven of de seksuele voorkeur van een natuurlijke persoon.

Deze specifieke categorieën van persoonsgegevens maken nooit het voorwerp uit van een verzameling of verwerking door Universal Flower.

De verzamelde gegevens zijn noodzakelijk voor de volgende verwerkingen :
Beheer en opvolging van de commerciële relaties tussen Universal Flower en de klant (met name de handelingen met betrekking tot de bestellingen, de leveringen, de transacties, betalingen en facturen, de klachten, enz.) ;
Personaliseren van de inhoud van de website, verbeteren van uw klantervaring ;
Opstellen van analytische statistieken en marketingstudies ;
Fraudepreventie en -bestrijding bij de betaling van de bestelling ;
Beheer van onze verplichtingen t.a.v. onze klanten – Beheer van de bestellingen en leveringen
In het kader van het uitvoeren van onze verplichtingen t.a.v. onze klanten verzamelen en gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om onze commerciële relatie te beheren, met name om uw aankopen en bestellingen te beheren, om uw producten te leveren en u onze diensten en promotionele aanbiedingen die u zouden kunnen interesseren voor te stellen. Deze informatie helpt ons om uw online-aankoopervaring te verbeteren, zoals hieronder toegelicht.

Beheer van de klantrelatie

Wij gebruiken en bewaren uw persoonlijke informatie, teneinde onze klantenfiches te updaten en u aangepaste en gepersonaliseerde diensten te kunnen voorstellen.

Communicatie met u

Wij verzamelen en bewaren uw persoonlijke informatie om met u te kunnen communiceren over uw bestellingen, uw facturen of uw klachten bij de Klantendienst.

Wettelijke of reglementaire eis

Wij kunnen verplicht worden uw persoonsgegevens mee te delen in geval van een rechtmatig verzoek door een overheidsinstantie, met name voor eisen met betrekking tot nationale veiligheid, fraudebestrijding of toepassing van de wet.

Fraudepreventie en -bestrijding

De verzamelde gegevens worden eveneens gebruikt in het kader van fraudepreventie en -bestrijding, met name die met bankkaarten. Universal Flower behoudt zich het recht voor de persoonsgegevens meegedeeld door de klant bij het bestellen te checken en alle noodzakelijke maatregelen te nemen om te checken of de persoon wiens bankrekening gedebiteerd wordt daadwerkelijk diegene is die de bestelling geplaatst heeft, dit om elke frauduleuze betaling te vermijden. Deze controle kan gebeuren onder de vorm van een verzoek om een bewijs van identiteit en/of woonst.

Bij gebrek aan een positief antwoord van de klant behoudt Universal Flower zich het recht voor de bestelling van de klant te annuleren.

Het beheer van uw persoonsgegevens

• Bij Universal Flower bent u de baas over uw persoonsgegevens
Wanneer u persoonlijke informatie verschaft aan Universal Flower, heeft u toegang tot uw gegevens en kan u deze te allen tijde laten updaten, wijzigen of wissen door een brief te sturen naar :

Universal Flower
Département de la protection des données personnelles
24-32 rue Jacques Ibert
92300 Levallois-Perret
Frankrijk

• Uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw gegevens
Overeenkomstig de wet n° 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, gewijzigd door de AVG, beschikt u over verschillende rechten voor het beheer van uw gegevens :

recht om u te verzetten tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens ;
recht om uw persoonsgegevens die wij verwerken in te kijken ;
recht om ze te verbeteren ;
recht om ze te wissen ;
recht om ze over te dragen ;
recht om de verwerking ervan te beperken ;
recht om richtlijnen te geven met betrekking tot het bewaren, het wissen en het communiceren van uw persoonsgegevens na uw dood ;
recht om een klacht in te dienen bij de CNIL (nationale commissie voor informatica en vrijheden) ;

• Hoe uw rechten laten gelden ?
door een brief vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs te sturen naar het volgende adres :

Universal Flower
Département de la protection des données personnelles
24-32 rue Jacques Ibert
92300 Levallois-Perret
Frankrijk

Indien u details wenst in verband met de inhoud van deze rechten, gelieve ons dan te contacteren op het hogergenoemde adres.
Wij beantwoorden uw vragen zo snel mogelijk en in elk geval binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst ervan.

Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese unie

Het is goed mogelijk dat de verzamelde gegevens buiten de Europese unie verwerkt worden. In dat geval neemt Universal Flower de nodige maatregelen met zijn onderaannemers om een adequaat beschermingsniveau van uw gegevens te garanderen en dit geheel overeenkomstig de toepasselijke regelgeving.

Indien de betreffende onderaannemers het Privacy Shield akkoord, dat handelt over overdrachten naar de Verenigde Staten van Amerika, niet onderschreven hebben, of niet gevestigd zijn in een land dat over een wetgeving beschikt die geacht wordt een adequate bescherming te bieden, zullen ze voorafgaandelijk de «modelcontractbepalingen» van de Europese commissie ondertekend hebben of zullen ze onderworpen worden aan Interne bindende regels goedgekeurd door de overheid.

Bewaartermijn van de gegevens

Uw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig is voor de verwezenlijking van het doel waarvoor ze verzameld werden.

Lot van de persoonsgegevens na het overlijden

Universal Flower brengt de Gebruiker ervan op de hoogte dat deze bij leven richtlijnen kan geven met betrekking tot het bewaren, het wissen en het communiceren van zijn persoonsgegevens na zijn overlijden. Deze richtlijnen kunnen algemeen of specifiek zijn. De Gebruiker kan zijn richtlijnen te allen tijde wijzigen of intrekken door een schriftelijk verzoek vergezeld van een geldig identiteitsbewijs te richten aan het volgende adres :

Universal Flower
Département de la protection des données personnelles
24-32 rue Jacques Ibert
92300 Levallois-Perret
Frankrijk

Wij beantwoorden uw vragen zo snel mogelijk en in elk geval binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst ervan.

SMS / MMS

Universal Flower kan het mobiel telefoonnummer van de klant gebruiken voor het beheer van de bestellingen en kan het eveneens gebruiken voor commerciële-prospectie doeleinden. De klant kan zich hier te allen tijde op eenvoudige wijze en gratis tegen verzetten door een brief vergezeld van een geldig identiteitsbewijs te sturen naar het volgende adres :

Universal Flower
Département de la protection des données personnelles
24-32 rue Jacques Ibert
92300 Levallois-Perret
Frankrijk

Wij beantwoorden uw vragen zo snel mogelijk en in elk geval binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst ervan.

Update van ons handvest met betrekking tot de gegevensbescherming

Het onderhavige handvest kan regelmatig geüpdatet worden en dit zonder voorafgaande kennisgeving. Iedere wijziging treedt onmiddellijk in werking na publicatie van het nieuwe handvest op deze website. Wij gebruiken uw persoonsgegevens overeenkomstig het Handvest geldend op het moment dat u ons deze gegevens bezorgt. Wij zullen u verwittigen van elke belangrijke verandering van ons handvest en zullen uw toestemming vragen indien dat nodig is en de verandering een invloed heeft op de doeleinden van het verzamelen van uw persoonsgegevens. Teneinde altijd in overeenstemming te blijven met de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens, wordt onderhavig handvest jaarlijks herzien door onze diensten.

Glossarium

« Anonimisering » wordt gedefinieerd als « het resultaat van de verwerking van persoonsgegevens, teneinde elke identificatie op onomkeerbare wijze te verhinderen » ;

« Verzamelen », betekent persoonlijke gegevens vergaren. Dit verzamelen kan onder meer gebeuren met behulp van online vragenlijsten of formulieren ;

« Toestemming », onder uw toestemming wordt verstaan elke wilsuiting, vrij, specifiek, helder en eenduidig waarmee u er middels een verklaring of middels een duidelijke positieve actie in toestemt dat persoonlijke gegevens omtrent uw persoon verwerkt worden ;

Met « Persoonlijke gegevens » of « persoonsgegevens » wordt alle informatie bedoeld die verwijst naar een geïdentificeerde of identificeerbare fysieke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden, met name door verwijzing naar een identificatietool zoals een naam, een gebruikersnummer, lokalisatiegegevens, een gebruikersnaam, of naar een of meerdere specifieke elementen eigen aan zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit ;

« Rechten die uw persoonsgegevens beschermen » : verwijst naar het geheel van fundamentele rechten zoals beschreven in de Europese regelgeving met betrekking tot :

het recht op informatie ;
het recht op toegang ;
het recht op rectificatie ;
het recht op gegevenswissing of recht op vergetelheid ;
het recht op overdraagbaarheid ;
het recht op verzet ;
het recht op beperking van de verwerking ;
het recht om richtlijnen te geven met betrekking tot het bewaren, het wissen en het communiceren van uw persoonsgegevens na uw dood ;
recht om een klacht in te dienen bij de CNIL (nationale commissie voor informatica en vrijheden) ;

Met « Pseudonimiseren » wordt elke technische en organisatorische beveiligingsmaatregel bedoeld die erin bestaat een identificatietool te vervangen, teneinde te verzekeren dat de persoonlijke gegevens niet toegekend worden aan een geïdentificeerde of identificeerbare fysieke persoon.

« Commerciële relatie » groepeert het geheel van relaties tussen Universal Flower en zijn klanten, zoals bijvoorbeeld tijdens uw aankopen van producten of diensten, het gebruik van de klantendienst, uw deelname aan online spelletjes, het retourneren van uw producten, uw klachten, uw deelname aan tevredenheidsenquêtes of in het kader van uw getrouwheidsprogramma ;

« Verwerkingsverantwoordelijke » is de persoon die of het organisme dat, alleen of samen, de doelstellingen en de modaliteiten van de verwerking van uw persoonsgegevens bepaalt ;

« Onderaannemer » is diegene die persoonlijke gegevens verwerkt voor rekening van de persoon, de structuur of het organisme verantwoordelijk voor de verwerking ;

« Derden » verwijst naar elke andere persoon buiten Universal Flower en uzelf ;

« Verwerking van de persoonsgegevens » betekent elke handeling of groep van handelingen toegepast op uw gegevens, onafhankelijk van de drager van de online dienst in kwestie en de gebruikte procedure.