Bloemenbezorging Algemene verkoopvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden (AVV)

Artikel 1 : Definitie en toepassingsgebied

Het onderhavige document (Algemene Verkoopvoorwaarden) legt de voorwaarden vast van toepassing op de verkopen gesloten tussen enerzijds de personen die een aankoop doen via deze website, hierna genoemd " de koper ", en anderzijds de onderneming Universal Flower SASU, hierna genoemd " Universal Flower ".

Artikel 2 : Toepassing en tegenstelbaarheid van de algemene verkoopvoorwaarden

Door een bestelling te plaatsen aanvaardt de koper deze verkoopvoorwaarden volledig en onvoorwaardelijk.

Geen enkele tegenstrijdige voorwaarde van de klant zal dus, bij gebrek aan expliciete aanvaarding, tegengeworpen kunnen worden aan Universal Flower, onafhankelijk van het moment waarop deze ter kennis gebracht werd van de onderneming.

Het feit dat Universal Flower zich op een bepaald moment niet beroept op een van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, betekent niet dat het ervan afziet om zich later wel op een van de hogergenoemde voorwaarden te beroepen.

Indien een of meerdere van de bepalingen van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden ongeldig worden beschouwd of verklaard op grond van een wet, een reglement of ten gevolge van een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, behouden de andere bepalingen hun volledige kracht en reikwijdte.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen te allen tijde zonder kennisgeving gewijzigd worden door Universal Flower. De onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing met ingang van 27 oktober 2021. Ze annuleren en vervangen alle vorige versies van deze voorwaarden. Uiteraard zijn de wijzigingen aan de Algemene Verkoopvoorwaarden niet van toepassing op de bestellingen die Universal Flower reeds daarvoor aanvaard en bevestigd had.

Artikel 3 : Rechtsbevoegdheid

De klanten verklaren meerderjarig te zijn en volledig bekwaam om een overeenkomst aan te gaan.

Artikel 4 : Plaatsen van bestelling

De informatie voorzien door de koper bij het plaatsen van de bestelling verbindt hem tot het volgende : in geval van een onjuiste of onvolledige formulering van de gegevens van de geadresseerde, zal Universal Flower niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden, indien het product daardoor niet geleverd kan worden.

Bestellingen zijn pas definitief na bevestiging ervan, met andere woorden wanneer de betaling voldaan werd door de koper.

Na verzending aanvaarden wij geen wijzigingen meer, noch annulering door de koper en zal deze niet terugbetaald worden, behalve in geval van herroeping voorzien in Artikel 7.

Artikel 5 : Product en prijs

Bloemen product

Universal Flower verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen opdat het door de bloemist van het netwerk geleverde product, zowel wat de kenmerken van de gebruikte bloemen als wat het uiterlijk betreft, zo goed mogelijk overeenstemt met de op de site gepresenteerde beschrijvingen, foto's en illustraties.

De foto's, illustraties, beschrijvingen en teksten van de bloemenproducten op de website zijn evenwel niet contractueel en kunnen geen aanleiding geven tot enige aanspraak van de klant of tot enige terugbetaling door de klant.

Prijzen

De prijzen van de producten zijn vermeld in euro en alle taksen inbegrepen. Ze houden rekening met de btw en met eventuele kortingen van toepassing op de dag van bestelling.
De prijzen van de producten omvatten echter niet de leveringskosten. Het bedrag van de leveringskosten zal aangegeven worden op de bestelbon voor de validering van de verkoop.
De producten worden geleverd aan de prijs geldig op het moment waarop de bestelling geplaatst werd.

De betaling gebeurt onmiddellijk bij het plaatsen van de bestelling.

Artikel 6 : Betalen in veiligheid

Universal Flower verzekert de totale veiligheid en het gemak van de online betalingen met bancontact of met een kredietkaart dankzij haar betaalsysteem toevertrouwd aan een gespecialiseerde leverancier inzake beveiligde betalingen. Universal Flower garandeert de totale bescherming van uw bankgegevens, beveiligd door het SSL protocol, dat de geldigheid van de toegangsrechten automatisch controleert tijdens uw betaling met bancontact en alle uitwisselingen versleutelt, teneinde de vertrouwelijkheid te garanderen. Wij kennen noch bewaren de informatie met betrekking tot uw bankkaart.

Artikel 7 : Levering

De levering wordt uitgevoerd in het land van uw keuze en binnen de vooropgestelde termijn door de persoonlijke overhandiging van het product aan de geadresseerde of, in geval van afwezigheid, door een afwezigheidsbericht, waarna het product afgehaald kan worden.

De koper is ervan op de hoogte en aanvaardt dat de levering niet op een bepaald tijdstip uitgevoerd kan worden.

Universal Flower kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor een leveringsvertraging om redenen die buiten zijn macht liggen, zoals slechte weersomstandigheden, rampen, stakingen, overmacht, onvolledige of onjuiste gegevens van de geadresseerde of van de klant, afwezigheid van de geadresseerde.

7.1 Leveringsvoorwaarden

Uw bestelling wordt doorgegeven aan onze partner Teleflor International Partner Systems Ltd (TIPS), die uw bestelling vervolgens doorgeeft aan een van de 50.000 bloemisten aanwezig in de 135 landen die deel uitmaken van zijn internationaal netwerk.
De geselecteerde bloemist, uit de regio van de geadresseerde van uw bestelling, zal het bloemenproduct samenstellen en het persoonlijk afleveren aan de geadresseerde van uw bestelling.

De levering zal uitgevoerd worden in het land van uw keuze en dat binnen de 24 à 72 uur nadat uw bestelling gevalideerd werd.

Deze termijn hangt af van :
de tijdzone van het land van levering van uw bestelling
de dag en het tijdstip van uw bestelling

Afwezigheid van de geadresseerde :
In geval van afwezigheid van de geadresseerde, zal er door de koerier een afwezigheidsbericht achtergelaten worden in de brievenbus van de geadresseerde.

7.2 De levering van uw bestelling

De leveringstermijnen worden zo nauwkeurig mogelijk aangegeven.
De overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

In geval van afwezigheid van de geadresseerde zal de persoon belast met de levering een afwezigheidsbericht achterlaten met zijn gegevens en de procedure om het product te bekomen en, eventueel, het adres waar het product afgehaald kan worden.
Indien de geadresseerde het product niet binnen de 48 uur kan afhalen, kunnen noch de klant noch de geadresseerde zich beklagen over de kwaliteit en op grond daarvan aanspraak maken op een terugbetaling of schadevergoeding. De klant kan in dat geval evenmin het verkoopcontract verbreken.
Er kan een tweede leveringspoging uitgevoerd worden op vraag van de klant, op voorwaarde dat deze binnen de bewaartermijn van het product kan gebeuren. Hiervoor kunnen extra verplaatsingskosten aangerekend worden aan de klant.

Indien het product niet geleverd werd, om een andere reden dan een geval van overmacht, kan de verkoop ontbonden worden en kan de koper de terugbetaling ervan verkrijgen, zonder evenwel enige andere compensatie of schadevergoeding te ontvangen.

De volgende gevallen van overmacht ontslaan Universal Flower van zijn verplichting te leveren : oorlog, oproer, brand, stakingen, ongevallen, verkeersbeperkingen en de onmogelijkheid zich te bevoorraden.
Universal Flower zal de koper zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de hogergenoemde gevallen of gebeurtenissen.
De levering binnen de termijn kan in ieder geval slechts plaatsvinden indien de koper op de hoogte is van zijn verplichtingen t.a.v. Universal Flower.

Artikel 8 : Herroepingsrecht

Elke terugname van producten is onderworpen aan een formeel akkoord tussen Universal Flower en de koper.

Artikel 9 : Klachten

Klachten moeten, als het om verse producten gaat, ten laatste twee (2) dagen na de levering van het product ingediend worden.

De foto's, illustraties, beschrijvingen en teksten van de bloemenproducten op de website zijn niet contractueel en kunnen geen aanleiding geven tot enige aanspraak van de klant of tot enige terugbetaling door de klant.

Alle goederen en diensten geleverd door de Verkoper vallen onder de wettelijke conformiteitsgarantie voorzien in Artikels L. 211-4 tot L.211-13 van de Franse Consumentenwet en van de garantie met betrekking tot gebreken van verkochte zaken, in de voorwaarden voorzien in Artikels 1641 tot 1648 en 2232 van het Frans Burgerlijk wetboek.

Artikel 10 : Beheer van de persoonsgegevens

Universal Flower besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de persoonsgegevens van zijn klanten. Vandaar dat wij ons ertoe verbinden de wet n° 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, gewijzigd door het Europees reglement 2016/679 van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens, AVG genaamd, te respecteren.

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens volgens de wijze beschreven in ons handvest met betrekking tot de gegevensbescherming.

Raadpleeg ons handvest met betrekking tot de gegevensbescherming.

Artikel 11 : Klantendienst

De Klantendienst is doorlopend bereikbaar van maandag tot vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 15.00 uur, Franse tijd.

Per e-mail naar Klantendienst

U zal binnen de 48 uur een antwoord ontvangen op elke informatieaanvraag.

U kan ook schrijven naar :

Universal Flower
15 rue Lucien Frémont
60810 Brasseuse
Frankrijk

Artikel 12 : Geschillen en bemiddeling

Klachten en betwistingen zullen altijd met uiterste welwillendheid ontvangen worden, waarbij er steeds uitgegaan wordt van de goede trouw van diegene die de moeite neemt zijn situatie toe te lichten.

Klachten omtrent de kwaliteit van bloemen en planten moeten ingediend worden bij onze diensten binnen een maximumtermijn van vijf (5) werkdagen na de leveringsdatum aan de geadresseerde..

In geval van een geschil dient de klant zijn klacht in eerste instantie in bij de Klantendienst van de verkoper :

Universal Flower
Service Clients
15 rue Lucien Frémont
60810 Brasseuse
Frankrijk

E-mail : Klantendienst

Volgens Artikels L 611-1 en volgende van de Franse Consumentenwet kan de Klant gratis (behoudens eventuele advocaat- en expertisekosten) een beroep doen op bemiddeling voor elk contractueel geschil, op voorwaarde dat hij eerst een klacht ingediend heeft bij de onderneming Universal Flower, die niet tot een oplossing geleid heeft van het betreffende geschil.

Sinds 15 februari 2016 is het online platform voor geschillenbeslechting van de Europese commissie publiek toegankelijk. Iedere consument die verwikkelt is in een geschil met een bedrijf gevestigd binnen de Unie heeft de mogelijkheid een aanvraag tot bemiddeling in te dienen d.m.v. dit platform. Overeenkomstig het Europees Reglement 524/2013 brengt Universal Flower u op de hoogte van het bestaan van een Europees platform voor geschillenbeslechting tussen e-commerçanten en consumenten : http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Artikel 13 : Bevoegdheid

In geval van een geschil met betrekking tot de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden met een koper die geen handelaar is, kan de bevoegde rechtbank die van de woonplaats van de beklaagde zijn, die van de effectieve plaats van levering van het goed of nog die van de plaats waar de dienst uitgevoerd werd.

In geval van een geschil met betrekking tot de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden met een handelaar-koper, zijn de Rechtbanken van Parijs bevoegd.

De verkoop van producten op deze website is onderworpen aan de Franse wetgeving, los van het land van verblijf van de koper, de plaats van bestelling of de plaats van levering.